Úvodní slovo

Skupina Sudop je největší skupina projekčních, konzultačních a IT společností ve střední Evropě. Zajišťujeme projektovou a inženýrskou přípravu staveb v oblasti dopravy, průmyslu, energetiky, vodního hospodářství a občanské vybavenosti. Ve všech oblastech naší činnosti se řídíme základními principy, kterými jsou zákonnost, korektnost a transparentnost našeho jednání vůči obchodním partnerům, zákazníkům, orgánům veřejné správy, našim zaměstnancům a také vůči uchazečům o zaměstnání.

Níže naleznete základní informace a specifika ke zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání.

 1. Společnost SUDOP GROUP a. s., v pozici správce a zpracovatele (pro ostatní společnosti skupiny SUDOP; dále jen „správce“) osobních údajů zpracovává osobní údaje uchazečů o zaměstnání zejména za účelem uzavření základních pracovně právních vztahů v rámci výběrových řízení.
 2. Správce prohlašuje, že plní veškeré povinnosti vyplývající z GDPR a dalších právních předpisů, zpracovává osobní údaje zákonným, korektním a transparentním způsobem, v nezbytném rozsahu, za stanovenými účely a přijal vhodná technická a organizační opatření pro zabezpečení ochrany těchto osobních údajů.
 3. Účelem a právním základem pro zpracování je:
  1. evidence uchazečů o zaměstnání (právní důvod spočívající v uděleném souhlasu uchazeče).
  2. posouzení splnění požadovaných kritérií uchazečem o zaměstnání (právní důvod spočívající v oprávněném zájmu správce);
  3. uzavření základních pracovně právních vztahů s vhodným uchazečem o zaměstnání (právní důvod spočívající v plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je uchazeč nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením těchto vztahů);
 4. Správce požaduje po uchazeči o zaměstnání jeho osobní údaje jen v takovém rozsahu, který je nezbytný pro stanovené účely a takto získané osobní údaje bude zpracovávat po dobu 5ti let od ukončení výběrového řízení, poté tyto osobní údaje zlikviduje.
 5. Pokud má uchazeč zájem o zařazení do databáze uchazečů o zaměstnání, kterou vede správce, je takové zpracování možné na základě souhlasu uděleného uchazečem. Osobní údaje vedené v databázi uchazečů o zaměstnání uchovává správce po dobu 5ti let, poté osobní údaje zlikviduje.
 6. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Bez poskytnutí osobních údajů však nemůže být uzavřen smluvní vztah či být uzavřen pracovně právní vztah.
 7. Zdrojem osobních údajů jsou údaje předané přímo uchazečem o zaměstnání v dotazníku, životopise, případně v dalších dokumentech.
 8. Osobní údaje nejsou předávány do třetích zemí, v průběhu výběrového řízení nedochází k automatizovanému rozhodování. Osobní údaje jsou pod stálou právní, fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou a společnost má veškeré aktuální technické, hardwarové, softwarové, kontrolní a bezpečnostní postupy, které zajišťují nejvyšší míru ochrany osobních údajů před neoprávněným nakládáním s nimi nebo jejich poškozením, ztrátou či zničením. Veškeré osoby, které přijdou do styku s osobními údaji, mají buď zákonnou povinnost mlčenlivosti, nebo se smluvně zavázaly k mlčenlivosti.
 9. Osobní údaje subjektů údajů mohou být předány zpracovatelům výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů se všemi zárukami, které jinak poskytuje správce a jiným správcům výhradně v souvislosti s plněním zákonných povinností.
 10. V případě, kdy společnost zpracovává osobní údaje jen na základě souhlasu, má subjekt údajů právo tento souhlas kdykoliv odvolat na andrea.kahudova@sudop-group.cz nebo písemně na adresu sídla společnosti.