Hlavní činnosti poskytované skupinou SUDOP

V uvedených segmentech zajišťujeme přípravu a provádění staveb od úvodních studií až po realizační dokumentaci v souvislostech:

  • Zpracování projektové dokumentace ve všech fázích stavebních zakázek

  • Dopravní strategie, prognózy dopravních toků

  • Hodnocení staveb – ekonomika, rizika

  • Řešení stavebních i technologických částí

  • Průzkumné, monitorovací a dozorové práce

  • Digitalizace stavebnictví

 

Železniční stavby

Vytváříme projekty staveb a rekonstrukcí tratí, uzlů a stanic, včetně mostů, tunelů a veškerých technologických, zabezpečovacích a sdělovacích zařízení. Realizujeme překladiště, opravny a depa kolejových vozidel. Dodáváme studie proveditelnosti a analýzy.

SUDOP PRAHA
METROPROJEKT Praha
MORAVIA CONSULT Olomouc
REMING CONSULT

Silniční a dálniční stavby

Provádíme projektovou činnost, inženýring, supervizi, stavební dozor, kontrolu a monitoring staveb. Navrhujeme dálnice, silnice, mosty, tunely, protihlukové stěny, městské, místní a účelové komunikace, úrovňové a mimoúrovňové křižovatky a další.

SUDOP PRAHA
METROPROJEKT Praha
PUDIS
Dopravoprojekt Brno
Dopravoprojekt

Pozemní stavby

Přinášíme celková řešení od urbanistických a architektonických studií až po realizační projekty pro stavby typu obytné domy, hotely, administrativní stavby, nákupní centra, rekreační a sportovní areály, školská, kulturní a zdravotnická zařízení, pozemní objekty dopravní infrastruktury i průmyslové stavby.

SUDOP PRAHA
METROPROJEKT Praha
AED project
Dopravoprojekt
MORAVIA CONSULT Olomouc

Městská hromadná doprava

Projektujeme komplexní systémy městské hromadné dopravy, infrastrukturu pro tramvaje, metro, městské rychlodráhy, trolejbusové a autobusové tratě, řešení stanic, dopravních uzlů a terminálů, dopravních dispečinků, dep a opraven.

SUDOP PRAHA
METROPROJEKT Praha
REMING CONSULT
MORAVIA CONSULT Olomouc
Dopravoprojekt

Životní prostředí

Zajišťujeme realizaci ucelených analýz vlivu staveb na životní prostředí, hlukové a exhalační studie, měření vibrací, komplexní vodohospodářské řešení staveb a protipovodňová opatření.

PUDIS
SUDOP PRAHA
MORAVIA CONSULT Olomouc
METROPROJEKT Praha

Energetika

Řešíme projekty vysokého a velmi vysokého napětí, venkovního osvětlení, elektroinstalací v objektech, energetických zařízení - rozvoden, měníren, transformoven, napájecích a spínacích stanic.

SUDOP PRAHA
METROPROJEKT Praha
MORAVIA CONSULT Olomouc
REMING CONSULT
Dopravoprojekt

Geologie

Realizujeme komplexní geologické průzkumy, geotechnické výpočty, projekty a dozory staveb. Provádíme geotechnický a hydrogeologický monitoring. Provozujeme akreditovanou zkušební laboratoř.

GeoTec-GS
PUDIS
SUDOP PRAHA

BIM

Building Information Modeling (BIM) je naší klíčovou metodu pro zpracování digitálního informačního modelu stavby. Jeho základem je 3D model, obsahující informace a parametry o všech obsažených prvcích. Zásadní výhody má nejen ve fázi zpracování projektové dokumentace, ale umožňuje s těmito daty pracovat i v navazujících fázích projektu – nejen při výstavbě a provozu, ale i v rámci likvidace. Jedná se o budoucí standard stavebnictví, na jehož implementaci se v celé skupině firem SUDOP podílíme již řadu let formou pilotních projektů a aktivní účastí na standardizaci BIM v ČR

Digitální dvojče

Digitální dvojče je soubor dat a informačních systémů, díky kterým zajišťujeme integrovanou práci s těmito daty. Jedná se o virtuální obraz skutečné stavby, který IT nástroji prediktivně spravujeme. Jeho součástí může být samostatná budova, dopravní komunikace nebo územní celek kraje nebo města s veškerým nemovitým majetkem. Prostředí digitálního dvojčete zajišťuje mj. automatický příjem dat (např. z informačních modelů staveb), jejich správu (distribuci informací mezi jednotlivými informačními systémy a jejich aktualizaci) nebo jejich předávání třetím stranám (např. využitím dat pro potřeby digitální technické mapy nebo digitalizace stavebního řízení).

Digitální dvojče

Naše implementace digitalizace ve Stavebnictví 4.0

D35 – Staré Město – Mohelnice

Zadavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

D35 – úsek Staré Město – Mohelnice

Předmětem dokumentace je upřesnění technického řešení trasy dálnice D35 v úseku mezi Starým Městem a Mohelnicí včetně napojení města Mohelnice na D35. Projekt byl zadavatelem určen jako pilotní BIM ve stupni studie, s cílem nalézt optimální detail zpracování metodou BIM, který bude splňovat veškeré požadavky kladené zadavatelem na tento stupeň projektové dokumentace, v souvislosti s technologickými možnostmi SW prostředků i zpracovatele projektu.

Zpracovatel: PUDIS

Zpracovatel: Dopravoprojekt Brno

Zpracovatel: BIM Consulting

D3 0310/II Hodějovice – Třebonín

Zadavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

D3 0310/II Hodějovice – Třebonín

Tento pilotní projekt měl za úkol ověřit využití metody BIM pro dopravní stavby ve fázi dokumentace pro stavební povolení (DSP). Zadání projektu bylo řešeno jako tzv. reverzní, kdy se vycházelo z již poskytovatelem zpracované dokumentace ve stupni DSP. Podobně jako u předchozí studie, šlo primárně o otestování SW nástrojů a postupů pro zpracování digitálního informačního modelu včetně jeho grafických i negrafických informací. Součástí zadání byla i simulace postupu výstavby dálničního motu přes řeku Malši.

Zpracovatel: PUDIS

Zpracovatel: SUDOP PRAHA

Zpracovatel: BIM Consulting

Zpracovatel: cadconsulting

I/42 Brno VMO Žabovřeská I – etapa I

Zadavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

I/42 Brno VMO Žabovřeská I – etapa I

Cílem tohoto velmi komplexního pilotního projektu bylo prověření možnosti projektování metodou BIM i pro intravilánové dopravní stavby s celou řadou typů různorodých stavebních objektů. Podobně jako u projektu zmíněném výše šlo o tzv. reverzní zadání. Digitální informační model byl zpracován na úrovní detailu projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS). Kromě množství stavebních objektů počínající přípravou stavby a končící vegetačními úpravami byly řešeny i geodetické a geologické modely. Pro účely lepší komunikace mezi objednatelem a zpracovatelem bylo použito společné datové prostředí (CDE) ProjectWise od americké firmy Bentley.

Zpracovatel: METROPROJEKT Praha

Zpracovatel: cadconsulting

Zpracovatel: BIM Consulting

Trasa I.D1 linky D pražského metra

Zadavatel: Dopravní podnik hl. města Prahy

Trasa I.D1 linky D pražského metra

Předmětem projektu je projektová dokumentace provozního úseku I.D1 trasy D pražského metra. Tento první provozní úsek I.D1 trasy D, který obsahuje pět stanic včetně kolejového napojení na stávající linku pražského metra C ve stanici Pankrác C, je základní fází výstavby nové linky pražského metra. V roce 2018 byly projektové práce zaměřeny na první dvě stanice tohoto úseku – stanici Pankrác D a stanici Olbrachtova – tzv. úsek ID1a. V roce 2019 byly započaty práce na části ID1b, zahrnující stanice Nádraží Krč, Nemocnice Krč a Nové Dvory. BIM byl v rámci projektu priárně využíván pro tvorbu 2D projektové dokumentace, 3D prostorovou dokumentaci a 5D sestavení rozpočtu projektu.

Zpracovatel: METROPROJEKT Praha

Studie zastřešení žst. Praha Masarykovo nádraží

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Studie zastřešení žst. Praha Masarykovo nádraží

Přestavba spočívá v komplexní modernizaci stanice. Zahrnuje mimo jiné rozšíření stávajícího počtu kolejí ze sedmi na devět, vybudování nového vestibulu ve formě zastřešení propojujícího prostor ulic Na Florenci, Hybernská a Opletalova s přístupy na jednotlivá nástupiště.

Zpracovatel: SUDOP PRAHA

Centrála ČSOB, Praha

Zadavatel: ČSOB

Centrála ČSOB, Praha

Centrála ČSOB – SHQ je moderní administrativní budova pro 1400 zaměstnanců a je vzájemně propojena nejen technologickými systémy, ale i pěším můstkem s původní budovou NHQ. Jedná se o technicky vyspělou budovu jak z hlediska vnitřní úpravy prostředí, tak z pohledu stavebně konstrukčního řešení. Projektová dokumentace všech profesí byla prováděna metodou BIM v rozsahu, podrobnosti a celistvosti ve své době zcela nebývalé, což bylo oceněno získáním titulu stavba roku 2019 za kategorii BIM. Potvrzením kvality nové budovy je i prestižní certifikace LEED v úrovni Platinum, kdy se ziskem 90 bodů řadí mezi 10 nejlépe hodnocených budov v Evropské unii.

Zpracovatel: AED project

Zobrazit reference

Společnosti skupiny SUDOP působící ve stavebnictví