Hlavní činnosti poskytované skupinou SUDOP

V uvedených segmentech zajišťujeme přípravu a provádění staveb od úvodních studií až po realizační dokumentaci v souvislostech:

  • Zpracování projektové dokumentace ve všech fázích stavebních zakázek

  • Dopravní strategie, prognózy dopravních toků

  • Hodnocení staveb – ekonomika, rizika

  • Řešení stavebních i technologických částí

  • Průzkumné, monitorovací a dozorové práce

  • Digitalizace stavebnictví

Železniční stavby

Vytváříme projekty staveb a rekonstrukcí tratí, uzlů a stanic, včetně mostů, tunelů a veškerých technologických, zabezpečovacích a sdělovacích zařízení. Realizujeme překladiště, opravny a depa kolejových vozidel. Dodáváme studie proveditelnosti a analýzy.

SUDOP PRAHA
METROPROJEKT Praha
MORAVIA CONSULT Olomouc
REMING CONSULT

Silniční a dálniční stavby

Provádíme projektovou činnost, inženýring, supervizi, stavební dozor, kontrolu a monitoring staveb. Navrhujeme dálnice, silnice, mosty, tunely, protihlukové stěny, městské, místní a účelové komunikace, úrovňové a mimoúrovňové křižovatky a další.

SUDOP PRAHA
METROPROJEKT Praha
PUDIS
Dopravoprojekt Brno
Dopravoprojekt
Alfa 04

Pozemní stavby

Přinášíme celková řešení od urbanistických a architektonických studií až po realizační projekty pro stavby typu obytné domy, hotely, administrativní stavby, nákupní centra, rekreační a sportovní areály, školská, kulturní a zdravotnická zařízení, pozemní objekty dopravní infrastruktury i průmyslové stavby.

SUDOP PRAHA
METROPROJEKT Praha
AED Project
Dopravoprojekt
MORAVIA CONSULT Olomouc

Městská hromadná doprava

Projektujeme komplexní systémy městské hromadné dopravy, infrastrukturu pro tramvaje, metro, městské rychlodráhy, trolejbusové a autobusové tratě, řešení stanic, dopravních uzlů a terminálů, dopravních dispečinků, dep a opraven.

SUDOP PRAHA
METROPROJEKT Praha
REMING CONSULT
MORAVIA CONSULT Olomouc
Dopravoprojekt

Životní prostředí

Zajišťujeme realizaci ucelených analýz vlivu staveb na životní prostředí, hlukové a exhalační studie, měření vibrací, komplexní vodohospodářské řešení staveb a protipovodňová opatření.

PUDIS
SUDOP PRAHA
MORAVIA CONSULT Olomouc
METROPROJEKT Praha

Energetika

Řešíme projekty vysokého a velmi vysokého napětí, venkovního osvětlení, elektroinstalací v objektech, energetických zařízení - rozvoden, měníren, transformoven, napájecích a spínacích stanic.

SUDOP PRAHA
METROPROJEKT Praha
MORAVIA CONSULT Olomouc
REMING CONSULT
Dopravoprojekt

Geologie

Realizujeme komplexní geologické průzkumy, geotechnické výpočty, projekty a dozory staveb. Provádíme geotechnický a hydrogeologický monitoring. Provozujeme akreditovanou zkušební laboratoř.

GeoTec-GS
PUDIS
SUDOP PRAHA

BIM

Building Information Modeling (BIM) je naší klíčovou metodu pro zpracování digitálního informačního modelu stavby. Jeho základem je 3D model, obsahující informace a parametry o všech obsažených prvcích. Zásadní výhody má nejen ve fázi zpracování projektové dokumentace, ale umožňuje s těmito daty pracovat i v navazujících fázích projektu – nejen při výstavbě a provozu, ale i v rámci likvidace. Jedná se o budoucí standard stavebnictví, na jehož implementaci se v celé skupině firem SUDOP podílíme již řadu let formou pilotních projektů a aktivní účastí na standardizaci BIM v ČR

Digitální dvojče

Digitální dvojče je soubor dat a informačních systémů, díky kterým zajišťujeme integrovanou práci s těmito daty. Jedná se o virtuální obraz skutečné stavby, který IT nástroji prediktivně spravujeme. Jeho součástí může být samostatná budova, dopravní komunikace nebo územní celek kraje nebo města s veškerým nemovitým majetkem. Prostředí digitálního dvojčete zajišťuje mj. automatický příjem dat (např. z informačních modelů staveb), jejich správu (distribuci informací mezi jednotlivými informačními systémy a jejich aktualizaci) nebo jejich předávání třetím stranám (např. využitím dat pro potřeby digitální technické mapy nebo digitalizace stavebního řízení).

Digitální dvojče

Naše implementace digitalizace ve Stavebnictví 4.0

Trasa I.D1 linky D pražského metra

Zadavatel: Dopravní podnik hl. města Prahy

Trasa I.D1 linky D pražského metra

Předmětem projektu je projektová dokumentace provozního úseku I.D1 trasy D pražského metra. Tento první provozní úsek I.D1 trasy D, který obsahuje pět stanic včetně kolejového napojení na stávající linku pražského metra C ve stanici Pankrác C, je základní fází výstavby nové linky pražského metra. V roce 2018 byly projektové práce zaměřeny na první dvě stanice tohoto úseku – stanici Pankrác D a stanici Olbrachtova – tzv. úsek ID1a. V roce 2019 byly započaty práce na části ID1b, zahrnující stanice Nádraží Krč, Nemocnice Krč a Nové Dvory. BIM byl v rámci projektu priárně využíván pro tvorbu 2D projektové dokumentace, 3D prostorovou dokumentaci a 5D sestavení rozpočtu projektu.

Zpracovatel: METROPROJEKT Praha

D35 – Staré Město – Mohelnice

Zadavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

D35 – úsek Staré Město – Mohelnice

Předmětem dokumentace je upřesnění technického řešení trasy dálnice D35 v úseku mezi Starým Městem a Mohelnicí včetně napojení města Mohelnice na D35. Projekt byl zadavatelem určen jako pilotní BIM ve stupni studie, s cílem nalézt optimální detail zpracování metodou BIM, který bude splňovat veškeré požadavky kladené zadavatelem na tento stupeň projektové dokumentace, v souvislosti s technologickými možnostmi SW prostředků i zpracovatele projektu.

Zpracovatel: PUDIS

Zpracovatel: Dopravoprojekt Brno

Zpracovatel: BIM Consulting

Studie zastřešení žst. Praha Masarykovo nádraží

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Studie zastřešení žst. Praha Masarykovo nádraží

Přestavba spočívá v komplexní modernizaci stanice. Zahrnuje mimo jiné rozšíření stávajícího počtu kolejí ze sedmi na devět, vybudování nového vestibulu ve formě zastřešení propojujícího prostor ulic Na Florenci, Hybernská a Opletalova s přístupy na jednotlivá nástupiště.

Zpracovatel: SUDOP PRAHA

Centrála ČSOB, Praha

Zadavatel: ČSOB

Centrála ČSOB, Praha

Centrála ČSOB – SHQ je moderní administrativní budova pro 1400 zaměstnanců a je vzájemně propojena nejen technologickými systémy, ale i pěším můstkem s původní budovou NHQ. Jedná se o technicky vyspělou budovu jak z hlediska vnitřní úpravy prostředí, tak z pohledu stavebně konstrukčního řešení. Projektová dokumentace všech profesí byla prováděna metodou BIM v rozsahu, podrobnosti a celistvosti ve své době zcela nebývalé, což bylo oceněno získáním titulu stavba roku 2019 za kategorii BIM. Potvrzením kvality nové budovy je i prestižní certifikace LEED v úrovni Platinum, kdy se ziskem 90 bodů řadí mezi 10 nejlépe hodnocených budov v Evropské unii.

Zpracovatel: AED Project

Zobrazit reference

Společnosti skupiny SUDOP působící ve stavebnictví