Projektová a inženýrská činnost
 

Projektové firmy ze skupiny SUDOP GROUP zajišťují konzultační, inženýrskou a projektovou činnost v širokém spektru oborů a patří k nejvýznamnějším společnostem v této oblasti.

 

Projektové činnosti jsou zajišťovány v komplexní šíři, a to od úvodních konceptů až po zpracování realizační dokumentace. Firmy působí především v České a Slovenské republice, ale mají zkušenosti z projektování i v dalších zemích (SRN, Srbsko, Bosna a Hercegovina, Albánie, Kazachstán, Kyrgyzstán, Afghanistán, Polsko, Bulharsko).

Dopravní plánování

 • Dopravní průzkumy a rozbory,

 • prognózy a hodnocení dopravního trhu,

 • podklady pro tvorbu dopravní politiky,

 • dopravní generely, územně technické studie,

 • studie proveditelnosti,

 • ekonomické a finanční hodnocenídopravních investic.

Železniční stavby

 

 • Projekty železničních koridorů,

 • novostavby a rekonstrukce železničních tratí, uzlů a stanic, včetně zabezpečovacích a sdělovacích zařízení, trakčních vedení a elektroenergetiky,

 • dopravní a provozní technologie,

 • opravny, myčky a depa kolejových vozidel.

Silniční a dálniční stavby

 

 • Silnice, dálnice a rychlostní komunikace

 • obchvaty měst, městské, místní a účelové komunikace,

 • úrovňové a mimoúrovňové křižovatky,

 • doplňková a obslužná dopravní zařízení (čerpací stanice, parkoviště, odpočinky, komplexy pro správu a údržbu silnic a dálnic).

Letiště

 • Civilní a vojenská letiště

Městská hromadná doprava

 • Systémy městské hromadné dopravy a integrované dopravní systémy městských aglomerací,

 • kolejové systémy (metro, městské rychlodráhy, tramvaje),

 • trolejbusové a autobusové trati,

 • doprava v klidu,

 • řešení stanic, dopravních uzlů a terminálů,

 • dopravní dispečinky,

 • depa a opravny.

Mosty, tunely, inženýrské stavby

 • Železniční, silniční, dálniční a tramvajové mosty,

 • lávky pro pěší,

 • provizorní podpěrné konstrukce,

 • zasouvací a jeřábové dráhy,

 • tunely pro kolejovou i nekolejovou dopravu,

 • podzemní parkoviště,

 • kolektory,

 • speciální zakládání objektů.

Občanské a bytové stavby

 • Obytné domy,

 • hotely,

 • administrativní stavby,

 • nákupní centra,

 • rekreační a sportovní stavby,

 • školská a kulturní zařízení,

 • zdravotnická zařízení.

Telekomunikace

 • Sdělovací systémy a digitální přenosové systémy,

 • místní a dálková kabelizace,

 • digitální telefonní ústředny,

 • systémy a sítě pro přenos dat,

 • radiové sítě.

Geodetické služby, digitalizace

 • Polohopisné a výškopisné měření,

 • účelové mapování,

 • měření pro GIS,

 • majetkoprávní elaboráty,

 • činnost odpovědného geodeta,

 • vytváření digitálních map měst,

 • digitalizace a vektorizace map a plánů.

Geologie a geotechnika

 • Inženýrskogeologické a hydrogeologické průzkumy,

 • stavebně technické průzkumy konstrukcí,

 • výpočtové parametry geologického prostředí,

 • stabilitní řešení,

 • sanace objektů a svážných území,

 • realizace systému kontrolního sledování.

Vodohospodářské stavby

 • Komplexní vodohospodářské řešení dopravních staveb,

 • venkovní vodovody a kanalizace,

 • hydrotechnické výpočty,

 • úpravy vodotečí,

 • protipovodňová opatření.

Developerská činnost
 

Rozvojové projekty, které řídí nebo se v nich angažuje společnost SUDOP GROUP, jsou realizovány ve společnosti SUDOP REAL, která zajišťuje jejich vzájemnou koordinaci, časovou návaznost a jednotný postup. Zároveň je využito synergie s ostatními firmami ve skupině SUDOP GROUP, především v oblasti tvorby studií, projektování všech stupňů projektové dokumentace, technických dozorů a inženýringu, tak aby bylo dosaženo co největší efektivity v průběhu celého životního cyklu jednotlivých projektů.

 

Projekt Chuchill Square

Jedná se původně o společný rozvojový projekt s ČD v lokalitě hlavního nádraží Praha. V první etapě bylo v roce 2007 úspěšně dokončeno 151 bytových jednotek projektu „Residence Riegerovy sady“. Aktuálně je projekt zásadně akcelerován ve spolupráci s Penta Investments. Byla zahájena výstavba dvou administrativních budov a bytového objektu. SUDOP GROUP (SUDOP REAL) organizuje kompletně výstavbu bytového objektu s 57 bytovými jednotkami „Rezidence Churchill“. Dokončení projektu se předpokládá na konci roku 2019.

Argentinská Office Building

ARGENTINSKÁ OFFICE BUILDING je projekt administrativní budovy v Praze Holešovicích s převažující funkcí pro administrativu (2.-7.NP). V úrovni parteru v 1.NP jsou plochy pro komerční využití. Součástí projektu jsou také dvě podzemní podlaží s parkovacími stáními, technickými a pomocnými místnostmi. Realizace projektu byla zahájena v II.Q 2017 a k nastěhování pro klienty bude v I.Q 2019. Zajímavostí je, že se jedná o projekt, jenž je řešen v 3D modelu. Ten je následně využíván a aktualizován systémem řízení stavby BIM tak, aby výsledný efekt dokumentace skutečného provedení dokončené budovy v 3D se všemi dostupnými informacemi mohl být efektivně využit pro správu budovy v dalších letech.

Další rozvojové projekty:

 • Masaryk Station Investment – projekt je aktuálně v přípravné fázi, společně s Florentinem má ambici vytvořit pražský Central Business District. Ten po dokončení nabídne administrativní prostory, retailové obchody i rezidenční bydlení. Projekt zahrnuje také rekonstrukci a modernizaci prostor historického Masarykova nádraží.

 • RailReal – společný podnik s ČD rozvíjí revitalizaci brownfieldu v severovýchodní části nákladového nádraží Žižkov

 • Podolské schody – příprava komorního bytového projektu v Praze – Podolí

 • Červená skála – další fáze úspěšného rezidenčního projektu v Řeži u Prahy

 • Rezidence Na Palouku – příprava bytového projektu na rozhraní pražských Malešic a Strašnic

 

 

Zkušenosti z rozvojových projektů přispívají ke zvyšování technických znalostí, prověření moderních trendů v řízení projektů v praxi, uchopení nových obchodních příležitostí a v neposlední řadě jsou také zajímavou referencí pro budoucnost.

Energetika
 

SUDOP GROUP nabízí komplexní služby v oblasti Energetiky, ať už jako generální projektant nebo subdodavatel.

Kromě poradenská a konzultační činnosti, inženýrské přípravy staveb a zpracování studie návrhu řešení elektrického zařízení je stěžejní činností zpracování projektů elektro (vvn, vn, nn), a to především:

 • rozvoden a transformoven vn a vvn,

 • elektrických částí energetických zařízení (elektráren, tepláren apod.),

 • přenosových a distribučních vedení 22 až 35kV, 110 až 400kV,

 • elektrických částí technologických celků, osvětlení a záložního napájení,

 • kombinovaných zemnících lan,

 • elektroprojektů občanské vybavenosti.

Pronájem nemovitostí
 

Společnost SUDOP GROUP a.s. je vlastníkem několika objektů, v nichž nabízí možnost pronájmu nebytových prostor pro administrativní

i jiné komerční účely. Jedná se o tři kancelářské budovy (v Praze 3 v Olšanské ulici, v Praze 6 v Podbabské ulici a v Olomouci v Legionářské ulici), administrativně provozní budovu na adrese Husitská 22, Praha 3, a jeden objekt ve Valašském Meziříčí.

Správa nemovitostí
 

Tato oblast činnosti společnosti SUDOP GROUP a.s. patří již řadu let k hlavním aktivitám firmy. V průběhu doby bylo vytvořeno zázemí vlastních odborných pracovníků soustředěných v dceřiné firmě PragueInvest s.r.o., kteří zabezpečují komplexní služby spojené s užíváním (zajištění úklidu a ostrahy, provoz klimatizačních zařízení a výtahů, zajištění povinností vyplývajících z předpisů BOZ a PO, provádění běžné údržby a oprav). Společnost PragueInvest s.r.o. rovněž zabezpečuje služby spojené s pronajímáním budov i pro externí klienty.

V současné době vykonává společnost PragueInvest s.r.o. správu nebytových ploch ve vlastnictví SUDOP GROUP a.s. o rozloze cca 20 000 metrů čtverečních.

Výpočetní technika
 

Služby poskytované v oblasti výpočetní techniky a informačních technologií lze rozdělit do tří hlavních oblastí, a to na prodej výpočetní, kancelářské a rozmnožovací techniky, na zabezpečování servisu a oprav značkových výrobků výpočetní techniky a na projektování

a realizaci informačních systémů a datových sítí. Těmito činnostmi se v rámci skupiny SUDOP GROUP již řadu let zabývá firma VSP DATA a.s.

Zdravotnictví
 

Poskytování lékařských a zdravotnických služeb je novým oborem, v němž společnost SUDOP GROUP a.s. začala působit v roce 2007. Nemocnice Na Pleši s.r.o. (dříve Ústav onkologie a pneumologie na Pleši), která vznikla jako samostatné zdravotnické zařízení koupí části podniku Oblastní nemocnice Příbram, a.s., bude nadále rozvíjena všestranná zdravotní péče se zaměřením zejména na péči onkologickou a na léčebnou rehabilitaci.

Životní prostředí
 

Dnešní projekty kladnou vysoký důraz na zajištění ochrany životního prostředí. V souvislosti s posuzováním vlivu staveb na životní prostředí provádíme veškeré specializované činnosti:

 • studie EIA – vyhodnocení vlivů na životní prostředí,

 • hlukové a exhalační studie,

 • měření vibrací,

 • projekty odpadového hospodářství,

 • návrhy rekultivací

SUDOP GROUP a.s.

Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 

© 2017 I Podmínky pro používání

Kde nás najdete: mapa

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku

u Městského soudu v Praze, oddíl B, složka 1390